AKCE - na chladiče a sestavy LINDR a SINOP            NOVINKA - plnění lahví N2/CO2 - více informací ZDE

Zásady zpracování osobních údajů

Tyto zásady zpracování osobních údajů v Pivním  majáku, jsou obecně platnými zásadami ochrany a zpracování osobních údajů fyzických osob (dále jako „subjekty údajů“). Specifická pravidla týkající se ochrany osobních údajů uchazečů o zaměstnání, zaměstnanců a externích spolupracovníků Pivního majáku jsou upraveny zvlášť.

Totožnost a kontaktní údaje správce údajů

Správcem osobních údajů je společnost AB business s.r.o., IČ: 28551095, se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Suchý vršek 2124/29, PSČ 158 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 149659, (výše i níže také jako „Pivní Maják“).

Správce je možno kontaktovat:

 • telefonicky na čísle +420 257 320 915,  +420 602 226 154 či +420 257 321 990,
 • e-mailem na adrese obchod@pivnimajak.cz,
 • písemně na adrese provozovny Pivního Majáku: K Lochkovu 3/10, 154 00 Praha 5 - Slivenec (areál autocentrum Ford Slivenec)

Údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Pivní maják není povinen pověřence pro ochranu osobních údajů jmenovat, jelikož není orgánem veřejné moci či veřejným subjektem, jeho hlavní činnost nespočívá v operacích zpracování, které kvůli své povaze, svému rozsahu nebo svým účelům vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů ani v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů a osobních údajů  týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů. Pivní maják se tedy rozhodl pověřence pro ochranu osobních údajů nejmenovat.

Účely zpracování osobních údajů, právní základ pro zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, který je nezbytně nutný pro podnikatelskou činnost Pivního majáku a pro řádné poskytování jednotlivých plnění. Osobní údaje jsou rozděleny do dvou skupin, a to na (i) osobní údaje, které je Pivní maják oprávněn zpracovávat bez souhlasu daného subjektu údajů a (ii) osobní údaje, které je Pivní maják oprávněn zpracovávat pouze se souhlasem daného subjektu údajů.

(i) Bez souhlasu subjektu údajů je Pivní maják oprávněn zpracovávat osobní údaje za účelem:

 • plnění povinností Pivního majáku, které vyplývají z uzavřených smluv,
 • plnění povinností Pivního majáku, které jsou uloženy právními předpisy,
 • zajištění ochrany práv a právem chráněných zájmů Pivního majáku (např. uplatnění nároků u soudů či jiných orgánů veřejné moci nebo uplatnění nároků u pojišťoven),
 • plnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu.

Pokud Pivnímu majáku odmítnete osobní údaje za účelem výše specifikovaného zpracování sdělit, nebude možní zajistit poskytnutí příslušného plnění, pro jehož splnění dané osobní údaje Pivní maják potřebuje.

(ii) Pouze se souhlasem subjektu údajů je Pivní maják oprávněn zpracovávat osobní údaje za účelem:

 • marketingové činnosti,
 • správa zákaznického (uživatelského) účtu,
 • správa věrnostního programu.

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem výše specifikovaného zpracování je dobrovolné. Podrobnější informace ohledně jednotlivých typů zpracování údajů jsou uvedeny v textu dokumentu, jehož prostřednictvím udělujete Pivnímu majáku souhlas se zpracováním osobních údajů.

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Na tomto právním základě zpracováváme osobní údaje zákazníků (zejména identifikační a kontaktní údaje), a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:

 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
 • zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění,
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění,
 • zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění,
 • zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.

Oprávněné zájmy Pivního majáku pro zpracování osobních údajů

Existují případy, kdy Pivní maják osobní údaje zákazníků zpracovává za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů, resp. za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů třetích stran. Takové zpracování je Pivní maják oprávněn provádět bez souhlasu zákazníků, nicméně rozsah důvodů, které Pivní maják k takovému zpracovávání opravňují, je omezený. Existence oprávněného zájmu je vždy pečlivě posuzována.

Příklady zpracování osobních údajů z titulu oprávněného zájmu:

 • příprava smlouvy dle žádosti zákazníka – získání a zpracování osobních údajů nezbytných pro přípravu návrhu smlouvy,
 • řešení vztahů se zákazníky – řešení požadavků, přání a stížností zákazníků,
 • reporting a vytváření analytických modelů na základě anonymizovaných osobních údajů,
 • analýzy anonymizovaných dat pro statistické účely.

Kategorie osobních údajů, které Pivní maják zpracovává

Identifikační údaje (sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci):

 • jméno, příjmení, titul,
 • datum narození, popř. rodné číslo,
 • adresa trvalého pobytu,
 • podpis,
 • u subjektů údajů, kteří jsou podnikateli dále identifikační číslo a popř. daňové identifikační číslo.

Kontaktní údaje (sloužící ke komunikaci):

 • kontaktní adresa,
 • č-mailová adresa,
 • telefonní číslo.

Údaje o poskytnutém plnění:

 • údaje o tom, jaké produkty Pivního majáku (zboží či služby) si zákazník zakoupil,
 • záznamy komunikace, apod.

Síťové identifikátory (cookies apod.).

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Pivní maják pro zpracování některých osobních údajů pro své potřeby využívá zpracovatele osobních údajů. Tito zpracovatelé údajů jsou pečlivě vybírání a zaručují Pivnímu majáku zavedení vhodných technik a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky na ně kladené právními předpisy a aby byla zajištěna ochrana práv subjektů údajů. Zpracování osobních údajů zpracovatelem vždy probíhá na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Zpracovatelem údajů poskytovaných Pivnímu majáku je:

 • iPodnik cloud s.r.o., IČ: 29004349, se sídlem Jinočany, Jiráskova 306, PSČ 252 25,
 • WEDOS Internet, a.s., IČ: 281 15 708, se sídlem Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou,
 • Maribel Finance s.r.o., IČ: 242 09 392, se sídlem Sukova 559/3, 160 00 Praha 6 – Bubeneč,
 • David Pešta, IČ: 86992767, se sídlem Ruská 460/18, 101 00, Praha 10 – Vršovice,
 • Česká pošta, s.p., IČ: 471 14 983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 – Nové Město,
 • MESSENGER a.s., IČ: 272 75 896, se sídlem Libínská 3127/1, 150 00 Praha 5 – Smíchov,
 • Geis CZ s.r.o., IČ: 445 67 359, se sídlem Zemská 211, 337 01 Ejpovice,
 • PPL CZ s.r.o., IČ: 251 94 798, se sídlem K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany,
 • Heureka Shopping s.r.o., IČ: 023 87 727, se sídlem Karolinská 605/1, 186 00 Praha 8 – Karlín,
 • Seznam.cz, a.s., IČ: 261.68.685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5 – Smíchov,
 • Zendesk, Inc., se sídlem 1019 Market Street, 941 05 San Francisco, Kalifornie, Spojené státy americké,

provozovatelé systémů síťových identifikátorů, kteří jsou uvedeni v Zásadách použití síťových identifikátorů.

Předávání osobních údajů do třetích zemí

Pivní maják nepředává osobní údaje subjektů údajů do třetích zemí (do zemí, které nejsou členem Evropské unie), a to s výjimkou společností, které sídlí ve Spojených státech amerických, které se v rámci programu Privacy Shield zavázaly zajišťovat odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Zároveň osobní údaje zákazníků nepředává ani žádným mezinárodním organizacím.

Doba, po kterou Pivní maják osobní údaje eviduje

Osobní údaje zpracovávané bez souhlasu subjektu údajů Pivní maják zpracovává po dobu nezbytně nutnou a archivuje dle lhůt stanovených právními předpisy. Osobní údaje jsou zpracovávány pro dobu trvání závazkového vztahu či jiného právního titulu, na jehož základě jsou osobní údaje zpracovávány. Jakmile právní důvod zpracování osobních údajů pomine, jsou osobní údaje subjektu údajů z veškerých evidencí Pivního majáku vymazány.

Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu subjektu údajů Pivního majáku zpracovává po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas se zpracováním údajů udělen, maximálně však po dobu 5 let od udělení souhlasu. Není-li souhlas se zpracováním údajů subjektem údajů obnoven, dochází nejpozději po uplynutí doby 5 let od udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů k výmazu osobních údajů subjektu údajů z veškerých evidencí Pivního majáku.

Práva zákazníků Pivního majáku v souvislosti s ochranou údajů

 • právo na přístup k osobním údajům – subjekt údajů je oprávněn vyžádat si kopii osobních údajů, které o něm Pivní maják zpracovává, a to včetně informací o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích (resp. kategoriích příjemců), plánované doby uložení osobních údajů, veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů získaných od třetích osob a skutečnosti, zda dochází či nedochází k automatizovanému rozhodování a profilování;
 • právo na opravu osobních údajů – subjekt údajů je oprávněn požádat o aktualizaci či doplnění osobních údajů, které o něm Pivní maják zpracovává (domnívá-li se, že jsou tyto údaje neúplné či nepřesné);
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut) – subjekt údajů je oprávněn požádat o výmaz osobních údajů, které o něm Pivní maják zpracovává, a to za předpokladu, že:
 1. tyto osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny či zpracovávány,
 2. subjekt údajů odvolal souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovávány a neexistuje jiný právní důvod pro jejich zpracování,
 3. subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování osobních údajů a neexistují-li převažující oprávněné důvody pro zpracování dotčených osobních údajů,
 4. osobní údaje byly zpracovávány protiprávně,
 5. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
 6. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů – subjekt údajů je oprávněn požádat, aby Pivní maják omezil zpracovávání osobních údajů, jestliže:
 1. subjekt údajů popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů, a to na dobu nezbytnou pro ověření těchto údajů ze strany Pivního majáku,
 2. zpracování osobních údajů je protiprávní a subjekt údajů nevyužije práva na výmaz osobních údajů,
 3. Pivní maják již osobní údaje pro účely zpracování nepotřebuje a subjekt údajů tyto osobní údaje požaduje pro určení, výkon či obhajobu jeho právních nároků,
 4. subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování osobních údajů, a to do doby ,než bude rozhodnuto, zda oprávněné důvody Pivního majáku převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů či nikoliv;
 • právo být seznámen s příjemci oprav, výmazů či omezení zpracování osobních údajů – Pivní maják oznamuje informace o opravách, výmazech či omezení zpracování osobních údajů subjektů údajů jednotlivé zpracovatele či příjemce osobních údajů (není-li to nemožné či nevyžaduje-li to nepřiměřené úsilí); požádá-li subjekt údajů Pivní maják, bude informován o uskutečnění těchto oznámení;
 • právo na přenositelnost údajů – subjekt údajů je oprávněn získat od Pivního majáku osobní údaje, které Pivní maják poskytl, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat tyto jinému správci údajů, a to za předpokladu, že jsou tyto osobní údaje automaticky zpracovávány a že jejich zpracování je založeno na uděleném souhlasu se zpracováním osobních údajů či závazkovém vztahu mezi Pivním majákem a subjektem údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
 1. subjekt údajů je oprávněn vznést námitku proti zpracování osobních údajů za účelem splnění úkolu prováděném ve veřejném zájmu či za účelem oprávněných zájmů Pivního majáku či třetí strany,
 2. subjekt údajů je oprávněn vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu (vznese-li subjekt údajů tuto námitku, nebude Pivního majáku dále jeho osobní údaje pro účely přímého marketingu zpracovávat);
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů – poskytl-li subjekt údajů Pivního majáku souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zpracování osobních údajů, které poskytnutí souhlasu vyžadují, je oprávněn kdykoliv tento souhlas se zpracováním osobních údajů (který se však nedotkne oprávněnosti již provedeného zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu).

Veškerá práva v souvislosti s ochranou údajů je možné uplatňovat přímo u Pivního majáku, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu obchod@pivnimajak.cz či prostřednictvím dopisu doručeného do provozovny Pivního majáku (na adresu  Pivní Maják, K Lochkovu 3/10, 154 00 Praha 5 - Slivenec).

Veškeré žádosti související s uplatněním práv v souvislosti s ochranou osobních údajů bude Pivní maják vyřizovat bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 30 dnů od doručení žádosti. Bude-li to nezbytné, je Pivní maják oprávněn tuto lhůtu prodloužit o dalších 60 dnů, o čemž je povinen subjekt údajů informovat.

Veškerá komunikace v souvislosti s uplatněním těchto práv bude ze strany Pivního majáku probíhat způsobem odpovídajícím způsobu, kterým subjekt údajů uplatní svá práva (tj. e-mailem nebo dopisem).

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Domnívá-li se subjekt údajů, že při zpracování jeho osobních údajů ze strany Pivního majáku došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů, je oprávněn podat stížnost k dozorovému úřadu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů (adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; telefon: +420 234 665 111; fax: +420 234 665 444; e-mail: posta@uoou.cz; datová schránka: qkbaa2n).

S případnými dotazy souvisejícími se zpracováním osobních údajů ze strany Pivního majáku se na Pivní maják můžete obrátit e-mailem na adrese obchod@pivnimajak.cz, písemně na adrese provozovny Pivního Majáku: K Lochkovu 3/10, 154 00 Praha 5 - Slivenec, případně telefonicky na čísle  +420 257 320 915,  +420 602 226 154 či +420 257 321 990.