Aktiv FR2 0,5kg + rozprašovač

Alkalický koncentrovaný čistící přípravek na mastné povrchy.

Kód zboží: 10638
Hmotnost: 0.6 kg
Dostupnost: Skladem 5 ks
Možnosti dopravy:
Možnosti platby: Hotově / Dobírka Převodem
Cena bez DPH: 93,39 Kč
Cena s DPH: 113,00 Kč

Více pohledů

* Povinná pole

Bez daně: 93,39 Kč S daní: 113,00 Kč

Popis: Kapalný prostředek na odstraňování veškeré organické mastnoty.

Použití: Prostředek Aktiv FR2 je vysoce účinný prostředek na číštění skel krbových kamen. Nezávisle na hodnotách tvrdosti vody je vysoce ředitelný při zachování vynikající účinnosti. Velmi nízká aplikační koncentrace a nízká hodnota CHSK ve srovnání s tradičními prostředky značně snižuje zatížení odpadních vod.

Složení: Hydroxid sodný do 2%, Kationaktivní tenzidy, pomocné látky.

Fyzikálně chemické vlastnosti:

 • Hodnota pH : 12
 • Hustota cca. 1,06 g/ml při 20 oC
 • Skupenství: nahnědlá kapalina

Aplikace: Ruční dávkování : ředit 1:50 při silném znečištění nanést rozprašovačem koncentrát stačí pouze malé množství.

Vliv na povrchy a konstrukční materiály: Prostředek Aktiv FR 2 je vhodný na všechny druhy materiálů v koncentrátu může způsobovat alkalickou reakci s AL povrchem.

Skladování: Skladujte v původních obalech při teplotě nad + 3 oC.

Balení: 0,5 kg rozprašovač

 

Bezpečnostní opatření

Signanlí slovo: Nebezpečí

H-věty:

H 302 Zdraví škodlivý při požití

H 318 Způsobuje vážné poškození očí

H 314 Způsobuje těžké poleptání kůže a očí

P věty:

P220 Uchovávejte/skladujte odděleně od kyselin.

P260 Nevdechujte páry, plyn, mlhu, aerosoly.

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte a nekuřte.

P280 Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle/obličejový štít, ochranný oděv.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P302+P352: PŘI STYKU S KUŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou, vyjměte kontaktní čočky,

 jsou-li nasazeny a pokud jdou vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P501 Odstraňte obsah nebo obal jako nebezpečný odpad nebo dle oddílu13P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.Naše výrobky se neustále vyvíjejí a zdokonalují. Zkontrolujte si proto datum technického listu a vyžádejte si nejnovější vydání.

Hodnocení

 • Aktiv FR2 3kg - alkalický

  Aktiv FR2 3kg - alkalický

  Na objednání

  465,00 Kč
  Alkalický koncentrovaný čistící přípravek na mastné povrchy.

Soubory ke stažení

View FileTechnický list FR2    Velikost: (324.26 KB)
View FileBezpečnostní list FR2    Velikost: (355.58 KB)