Habla CIP 10kg - alkalický

Alkalický sanitační prostředek - čištění pivního potrubí.

Kód zboží: 10885
Hmotnost: 11 kg
Dostupnost: Na objednání
Možnosti dopravy:
Možnosti platby: Hotově / Dobírka Převodem
Cena bez DPH: 586,78 Kč
Cena s DPH: 710,00 Kč

Více pohledů

NEBO

Popis: Kapalný alkalický, nepěnivý čistící prostředek obsahující chlor

Použití: Je vhodný k veškerým druhům čištění zařízení, nádrží, tanků, potrubí a hadic v potravinářském průmyslu. Výrobek působí velmi dobře zejména za studena. Po použití je nutné provést důkladné opláchnutí pitnou vodou.

Složení:

 • Chlornan sodný 10% -15%
 • 1% roztok přípravku Habla CIP obsahuje 750 mg .1ˉ¹ aktivního chloru
 • Hydroxid draselný 15 – 20%,
 • pomocné látky, fosfáty

Fyzikálně chemické vlastnosti

Hodnota pH : cca 12,5 – 13,5, (1% roztok, 20oC)

Hustota cca. 1,11 g/cm3 

Barva: žlutozelená

Skupenství: kapalina

Aplikace:

Dle provozních podmínek 0,5 - 4 % , teplota : 0 – 60 oC, u plastů pouze studená, kontaktní doba 20 – 30  min

Vliv na povrchy a konstrukční materiály

Není vhodný na barevné kovy a hliník.

Skladování:

Nádoby uchovávejte dobře uzavřené na chladném, dobře větraném, temném a suchém místě při teplotě do + 15 oC.

Balení:

Plastový kanystr  10kg

Bezpečnostní opatření:

Nebezpečná látka: Chlornan sodný, hydroxid draselný

Signální slovo:      Nebezpečí

 H302 Zdraví škodlivý při požití.

 H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

 H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

  P102 Uchovávejte mimo dosah dětí

             P260 Nevdechujte páry, plyn, mlhu, aerosoly.

             P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte a nekuřte

             P280 Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle/obličejový štít, ochranný oděv  

             P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí

             P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

             P302+P352: PŘI STYKU S KUŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

             P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut vyplachujte vodou. vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

             P501 Odstraňte obsah/nádobu jako nebezpečný odpad a řiďte se oddílem 13.

EUH věty: 031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

 • Kartáč na sondy

  Kartáč na sondy

  Skladem: 3 ks

  39,00 Kč
  Mycí kartáč na sondy.
 • Sanitační přístroj SP 80

  Sanitační přístroj SP 80

  Skladem: 2 ks

  11 394,00 Kč

  Zařízení SP 80 je určeno k čištění nápojových vedení tlakem vody.

 • Šenkýřka CIP 30kg - alkalický

  Šenkýřka CIP 30kg - alkalický

  Na objednání

  2 057,00 Kč

  NOVINKA!!!
  Alkalický prostředek pro sanitační čištění pivního potrubí, výčepních zařízení, KEG sudů a dalších potravinářských provozů.

 • Primusol Acid P4 1kg - kyselý (náhrada Sept P4)

  Primusol Acid P4 1kg - kyselý (náhrada Sept P4)

  Skladem: 6 ks

  136,00 Kč

  Kyselý sanitační prostředek, balení k čištění pivního potrubí.

 • Šenkýřka CIP 6,5kg - alkalický

  Šenkýřka CIP 6,5kg - alkalický

  Skladem: 6 ks

  525,00 Kč

  NOVINKA!!!
  Alkalický prostředek pro sanitační čištění pivního potrubí, výčepních zařízení, KEG sudů a dalších potravinářských provozů.

 • Habla CIP 1kg

  Habla CIP 1kg

  Skladem: 10 ks

  99,00 Kč

  Kapalný alkalický nepěnivý sanitační prostředek na čištění a sanitaci pivního vedení obsahující chlór.

 • ADC 5000 3kg - alkalický

  ADC 5000 3kg - alkalický

  Na objednání

  449,00 Kč

  Kapalný, nepěnivý, alkalický čistící prostředek vhodný k použití v potravinářském průmyslu především pro sanitaci výčepního zařízení prováděnou za studena.

 • Primusol Acid P4 30kg - kyselý

  Primusol Acid P4 30kg - kyselý

  Na objednání

  3 444,00 Kč

  Kyselý sanitační prostředek balení k čištění pivního potrubí.

 • Šenkýřka CIP 1,3kg - alkalický

  Šenkýřka CIP 1,3kg - alkalický

  Skladem: 25 ks

  149,00 Kč

  NOVINKA!!!
  Alkalický prostředek pro sanitační čištění pivního potrubí, výčepních zařízení, KEG sudů a dalších potravinářských provozů.

 • ADC 5000 1kg - alkalický

  ADC 5000 1kg - alkalický

  Skladem: 6 ks

  131,00 Kč

  Kapalný, nepěnivý, alkalický čistící prostředek vhodný k použití v potravinářském průmyslu především pro sanitaci výčepního zařízení prováděnou za studena.

 • Přípravek Habla CIP 30kg - alkalický

  Přípravek Habla CIP 30kg - alkalický

  Na objednání

  1 936,00 Kč

  Alkalický sanitační prostředek - čištění pivního potrubí.

 • ADC 5000 30kg - alkalický

  ADC 5000 30kg - alkalický

  Na objednání

  3 361,00 Kč

  Kapalný, nepěnivý, alkalický čistící prostředek vhodný k použití v potravinářském průmyslu především pro sanitaci výčepního zařízení prováděnou za studena.